Åtsidans krontyper

Sex olika kronor har använts till att kröna Vasakärven på myntens åtsida 1575-92. De identifierades och numrerades i

kronologisk ordning på jannesmyntsida. Utöver dessa kronor, har jag observerat att kronor som normalt sätt varit avsedda som frånsidekronor (kronor 8, 9 och 10) använts i mycket begränsad omfattning på åtsidan. Detta har möjligen skett på grund av förväxling av kronorna.

Krona 2 och 3 har samma kronprynad och borde kanske kallas 2a och 2b, men de får behålla sina nummer. I tabellen under kronorna anges de årtal som kronorna förekommer. På halvöringar från det sällsynta året 1589 används frånsidans krona 12, men det kan inte uteslutas att det finns en ny krontyp detta år.

Det som huvudsakligen skiljer kronorna åt är kronprynaden som sitter i mitten av kronan. Utöver detta kan formen på kronans övre båge vara rundad eller nästan platt. Kronorna före 1577 har kors, medan senare kronor normalt sätt saknar detta (undantag krona 4a).  Krona 4a är identisk med krona 4 men har kors.

Åtsidans krontyper


Åtsidans krontyper fördelade på årtal