Förteckning

½ öre 1575-92

Förteckning över Johan III:s halvöre typ III och IV, 1575-92. Varianterna i förteckningen är kopplade till ett Levin nummer,

 i form av en siffra mellan 523 och 654. Nytillkomna varianter som saknas i Levins förteckning är understrukna och tilldelade ett nytt nummer. För att se en sammanställning över skillnader mot Levins förteckning, se jämförelse med Levins förteckning.

I förteckningen delas mynten in successivt, först efter årtal, sedan åtsidans omskrift, frånsidans omskrift, monogrammets format och sedan efter vasetyp och krontyper och slutligen efter skillnader i myntens interpunktion. Skillnader i omskrifterna från en rad till nästa markeras med fet stil i förteckningen för att förenkla vid variantbestämning.

A. Levins förteckning tar inte hänsyn till de olika krontyperna (endast huruvida de har kors) och inte heller Vasakärvens typer. Det har visat sig att det finns tolv olika kronor (kronprynader) och åtta olika utförande på Vasakärven. Vissa varianter i Levins förteckning förekommer med flera olika kombinationer av kronor och vase. I nedanstående förteckning betraktas dessa som undergrupperingar/undervarianter till Levins varianter och har beteckningar i form av bokstäver a, b, c etc efter Levins nummer.

Omskrifterna har interpunktionstecken i form av en punkt mellan varje ord samt vanligtvis kolon mellan D:G på åtsidan, men ibland används bara punkt. Interpunktionen kan ibland vara svår att tyda på slitna mynt och på mynt som präglats med slitna stampar. Skillnader i interpunktionen från det som angivets i åt/frånsidans omskrift noteras i en egen kolumn. Monogrammet förekommer med eller utan punkter omkring dess bokstäver I och R (och med rutor, Levin 556). 

1592 års halvöre är lite speciella då de är präglade i stor upplaga och med högre kopparhalt och ofta sämre skick. Därmed också stor variationsrikedom med avseende på tecknen kring omskrift, interpunktion och samt variation i årtalsformatet vilka alla ligger till grund för uppdelningen i varianter och undervarianter. Krontypen är alltid krona 6 på både åtsida och frånsida samt vase A denna årgång.

Efter variantens nummer, längst till höger i förteckningen presenteras en referensbild för varje variant. Om bild på krontyper och vasetyp saknas i förteckningen innebär det att ingen bild på denna variant finns att tillgå. Bidra gärna till förteckningen genom att sända bilder.

I förteckningen har en raritetsbeteckning gjorts, vilken baseras på de 1890 st halvöringar från Johan III:s tid som ingår i Solbergaskatten, inventeringen gjord av A. Levin, samt ett personligt register med över 1500 halvöringar. Skatten ger en unik inblick i variantrikedomen av de olika förekommande stamparna som användes vid myntpräglingen. Man kan anta att ett så stort antal mynt väl avspeglar förekomsten av olika varianter för åren mellan inflations åren 1573 och 1590. Antalet mynt i Solbergaskatten av de olika omskrifterna presenteras efter varje omskrift i förteckningen, tillsammans med antalet Levin kände till av varianterna.

Myntets sällsyntsgrad eller raritet framgår av följande:

S - sällsynt
R -
rar dvs. mycket sällsynt

XR - extremt sällsynt, känt i enstaka exemplar

Förteckningen nedan är skapad av Andreas Johansson, baserad på Astley Levins beskrifning av Johan III:s mynt.

Jannesmyntsida har bidraget med en mängd nya varianter på myntens omskrifter samt med inspiration till att studera halvöringarna. Lennart Castenhag och Anatoly Skripunovs mycket välgjorda förteckning över Gustav II Adolfs runda kopparmynt (se sonesgården och kopparmynt.com) är ett föredöme till förteckningen.


TYP III

TYP IV


                                                                   Sidans historik

2020-08-07


2020-05-02
2019-09-222019-08-31


2019-07-31

      


               
2019-07-19
2019-07-132019-06-30
                          


                       


                       

2017-08-27

Förteckningen 1575-1590 har uppdaterats med nyfunna varianter. Levin 594 (1583) har hittats med frånside krona 11, vilket medfört att Levin 594 nu är uppdelad i a) och b). Å 1584 år har en ny mycket intressant variant hittats, Levin 600 med vase B! Denna vasetyp har sedan tidigare inte observerats på mynt från 1584, och endast i ett fall (1583) efter 1580 med undantag av 1585 där den förekommer. Myntet är benämnt som Levin 600d.


Förteckningen 1575-1590 har uppdaterats med ett flertal ny-upptäckta varianter. Variant 615a 1586 med SVECIE/SVECI samt krona 6 på frånsidan. 1584 har fått en ny sensationell variant utav Levin 602 som har kors på åtside kronan! Varianten benämns 602⅟4. Två stycken nya (under) varianter upptäckts för 1583, Levin 591 med åtside krona 5. Denna krontyp fanns sedan tidigare för årgången men ej på ett mynt med SVECI/SVEC, mynt benämnt 591d. Den andra varianten är mer intressant, Levin 592 med vasetyp B! Detta är första myntet som hittats med denna vasetyp på halvöre efter 1580 bortsett från på 85:orna. Myntet benämns 592g. En ny variant av krontyps kombinationer funnen på den mycket rara varianten Levin 571b på 1581 års halvören, nu updelade i undervarianter a) samt b). Ännu en ny under variant upptäckt på det variant rika året 1578, Levin 551 med vase D och krona 8 på båda sidor, benämnd 551j. Tidigare variant 551j och k nu ändrade till 551k och l.

Hela förteckningen har fått sina raritets beteckningar på nytt utvärderade baserat på en sammanvägning av Levins inventeringar, Solberga skattens fördelning på varianter samt ett personligt register på varianter som nu troligen inkluderar lika många mynt som i Levins inventeringar och jämförbart antal med Solberga skatten. Raritets beteckningarna har ändrats till att använda en skala som mer efterliknar den som används av MISAB med XR, R, S. Årtalen i sig har också fått en raritets beteckning.


Förteckningen för 1578 har uppdaterats efter att ett mynt med åtsidekrona 4 har upptäckts av Lev. 550. Myntet är benämnt 550d, vilket medfört ny numrering enligt följande: 550d -> 550e, 550e -> 550f, 550f -> 550g, 550g -> 550h.


Ny variant upptäckt 1582, Levin 585 med kors på åtsidans krona. Myntet benämnt 585½ har krontyp 4a (kors) på åtsidan vilken tidigare endast observerats på ett fåtal mynt av var. 586½ där åtsidan alltså kombinerat med en frånside stamp med SVEC. Det förefaller vara samma åtside stamp som finns på de båda varianterna.

Uppdaterade förteckningen för 1586 års halvöre med nytt mynt, 611½b. Den tidigare nyfunna varianten 611½ har nu funnits också med frs. krona 12, och delas därför upp i a och b.

Levin 597 har äntligen observerats, referens bild tillagd och variantens krontyper identifierade och tillagda i förteckningen.

Bättre referensbild har lagts till för Levin 594 samt Levin 526.

Ett första utkast för 1592 års halvöringar har lagts till. A. Levins har i sitt verk lagt stor tyngd vid interpunktions tecknen, vilka varit variantdrivande. Interpunktionen är ytterst svår att avgöra fullständigt för ett mynt utan att tveksamheter och tvetydiga tolkningar uppstår. Upp emot 2/3 av alla halvöringar 1592 kan ej bestämmas med detta tillvägagångssätt.  Därtill har inte variationer i valörens format tagits hänsyn till I Levins verk.

I den här förteckning så bevaras Levins numrering också för 1592, trots att strukturen förändrats så att mynten nu delas in successivt (från viktigaste till minst viktiga skillnaden). Här delas de därför först in efter åtsidans omskrift, sedan frånsidans omskrift (ej inkl interpunktion, den tillkommer efteråt), därefter delas mynten upp efter huruvida monogrammet omges av punkter eller rutor etc i grupper a), b), c) precis som i Levins förteckning. Därtill har kommit en grupp d) i vilken monogrammet har fyra punkter. Efter det delas mynten upp efter huruvida de har tecken eller inte kring omskriften. Det är endast Lev. 644 & 645 samt Lev. 650 & 652 som inte kan särskiljas redan i detta steg. Hade Lev. 644/645 och Lev. 650/652 slagits ihop kan förteckningen bevara Levin numrering nästan intakt och samtidigt komma bort från att interpunktionen ska vara variantdrivande (detta har inte gjorts, men det kan komma att göras i framtiden). Först därefter anges interpunktionen vilken består av punkter och eller rutor, vilka är mycket svåra att särskilja med någon större säkerhet på de flesta mynt.

Ett komplement till Levins beskrivning har gjorts i form av en kategorisering med avseende på årtalets format. 9:an förekommer i två olika utförande, kallad small och bred 9:a. Framförallt kan detta avgöras genom att titta på storleken av 9:ans ögla. Också 2:an (Z) förekommer i ett stort utförande med raka kanter samt två utförande här sammanslagna till "litet Z" då skillnaderna mellan dem är små. Liten eller stor 2:a (Z) avgör man enklast genom att jämföra med höjden på 9:an, vilken är relativt konstant. Stor Z är lika stor/något högre än 9:an medan liten Z är mindre.

Årtalets format har lett till indelning i grupper 1) : small 9:a o. litet Z     2) : small 9:a o. stort Z     3) : bred 9:a o. litet Z. Illustrationer av dessa kommer att publiceras snart. I kombination med monogrammets grupper bildar de således grupper b1, b2, c1, c2, c3, d1 o.s.v. Även om de flesta mynt ej kan bestämmas med avseende på interpunktion (Lev. #) så kan åtminstone 95% av halvöringarna enkelt delas in i dessa grupper vilka kan användas som en alternativ beteckning av myntet. På så sätt kan en god helhets bedömning för myntets utförande ges ändå, i kombination med omskriften. Gruppen anges under Levin # för de varianter där denna är känd.

Uppdaterat referensbilder och ersatt med egna bilder för mynten 1576-1590, i den mån det var möjligt. Tagit bort undervariant 664c "med dubbelpunsat D", då förteckningen inte tar hänsyn till dubbelpunsade/ överpunsade bokstäver såsom egna varianter. Möjligen kommer dessa att läggas till vid ett senare tillfälle.

Levin 612c har tillkommit 1586,  med krona 6 (frånsidekrona) på åtsidan.

Lagt till referensbilder för Levin 531a, 615, 621. Tack till Jan Persson f.d Jannesmyntsida, för att ha bistått med bilder. Förteckningen för 1587 är uppdaterad då krontyperna på Levin 621 blivit kända.

Förteckningen har kompletterats med bilder på Levin 566, 568, 581, 599c, 602½, 614a, 625 och 626.

Uppdaterat förteckningen. Upptäckt ett exemplar av Levin 539 (1577) med krona 3 på åtsidan istället för krona 2. Levin 539 delas numera upp i 539a och 539b (nya varianten).

Beskrivit och inhandlat ett spektakulärt exemplar av 1578, med stavningen MONETEA, benämnd 552½. Exemplaret härhör från Sten Törngrens samling. Det är det första exemplaret med denna stavning och den torde vara XR. Endast en annan variant är känd med felstavning av MONETA, nämligen 550½ (MOETA), vilken också saknas i Levins beskrivning.

Ny Levin variant för 1581 beskriven (och inköpt), med JOHANNS och SVEC/SVEC, benämnd 562⅟4. Ex. Sten Törngren.

Ny undervariant Levin 584a (år 1582) funnen, med krona 9 på frånsidan. Undervarianterna 584a och 584b sedan tidigare, har förskjutets ett steg och benämns nu 584b och 584c för att göra plats åt det nya myntet. Detta är endast det andra exemplaret av alla mynt från årgången 1582 som har denna (tidiga) krontyp, denna gången på en stamp med SVECI så det rör sig om två olika stampar.

En sjätte variant har upptäckts på 1588 års halvöre, med SVECIERX. Varianten benämns här 531½. Även detta ex. härhör från Sten Törngrens samling.

Gjort en mindre översikt/justering av den bedömda rariteten hos ett antal varianter efter att ha studerat en allt störe mängd halvöringar.

Uppdaterat förteckningen för 1576 med referens bild och kronor/vase för Levin 545.

Ny undervariant 541e, vilken har en ny kombination av kronorna 2 och 8 samt vase B1 har tillkommet 1577.

Uppdaterat förteckningen för 1578 med ny undervariant för Levin 550, med ej tidigare känd kombination av vase och kronor, benämnd 550b. Varianter 550b-550g har förskjutits ett steg i numreringen och kallas nu 550c- 550h.

Uppdaterat förteckningen för 1579 med ny undervariant för Levin 554, med annan kombination av vase och kronor benämnd 554b. Variant 554b och 554c benämns numera 554c, 554d respektive.

Uppdaterat förteckningen för 1581 med 564c, med dubbelpunsat D i D:G.

År 1584 har utökats med  599b, lik 599 men med D・G. Variant som tidigare benämndes 599b, kallas numera 599c.  Detta är en av de få varianter av halvöringar efter 1577 som har punkt istället för kolon mellan D G. Lagt till referens bild till Levin 602.

Uppdaterat förteckningen för 1585 med nytillkommen variant Levin 6081/4. Det första exemplaret som har beskrivits med krona 5 med kors! Krontypen benämnd 5a.

Uppdaterat förteckningen för 1586 med två nytillkomna  undervarianter. Levin 612 är numera uppdelad i 612a och 612b där Levin 612a är den nyupptäckta undervarianten vilken har åtsidekrona 5 på frånsidan också! Detta är det första undervarianten och det första exemplaret som beskrivits med åtsidekrona 5 på frånsidan. Även Levin 614 är numera uppdelad i 614a och 614b där Levin 614a är den nyupptäckta undervarianten vilken har krona 6 på frånsidan.

Uppdaterat förteckningen för 1589 med nyupptäckt variant 6331/2 lik 633 men med punkter före och efter åtsidans omskrift. Lagt till referens bild också för Levin 633.

Uppdaterat förteckningen 1579, Levin 555b och c har bytt nummer med varandra, likaså Levin 555f och g. Bild på Levin 558 1580 har lagts till. Kompletterat bildreferenser åren 1575-1581.