Förteckning

½ öre 1575-92

Förteckning över Johan III:s halvöre typ III och IV, 1575-90. Varianterna i förteckningen är kopplade till ett Levin nummer,

 i form av en siffra mellan 523 och 635. Nytillkomna varianter som saknas i Levins förteckning är understrukna och tilldelade ett nytt nummer. För att se en sammanställning över skillnader mot Levins förteckning, se jämförelse med Levins förteckning.

I förteckningen delas mynten in successivt, först efter årtal, sedan åtsidans omskrift, frånsidans omskrift, monogrammets format och sedan efter vasetyp och krontyper och slutligen efter skillnader i myntens interpunktion. Skillnader i omskrifterna från en rad till nästa markeras med fet stil i förteckningen för att förenkla vid variantbestämning.

A. Levins förteckning tar inte hänsyn till de olika krontyperna (endast huruvida de har kors) och inte heller Vasakärvens typer. Det har visat sig att det finns tolv olika kronor (kronprynader) och åtta olika utförande på Vasakärven. Vissa varianter i Levins förteckning förekommer med flera olika kombinationer av kronor och vase. I nedanstående förteckning betraktas dessa som undergrupperingar/undervarianter till Levins varianter och har beteckningar i form av bokstäver a, b, c etc efter Levins nummer.

Omskrifterna har interpunktionstecken i form av en punkt mellan varje ord samt vanligtvis kolon mellan D:G på åtsidan, men ibland används bara punkt. Interpunktionen kan ibland vara svår att tyda på slitna mynt och på mynt som präglats med slitna stampar. Skillnader i interpunktionen från det som angivets i åt/frånsidans omskrift noteras i en egen kolumn. Monogrammet förekommer med eller utan punkter omkring dess bokstäver I och R (och med rutor, Levin 556).  

Efter variantens nummer, längst till höger i förteckningen presenteras en referensbild för varje variant. Om bild på krontyper och vasetyp saknas i förteckningen innebär det att ingen bild på denna variant finns att tillgå. Bidra gärna till förteckningen genom att sända bilder.

I förteckningen har en raritetsbeteckning gjorts, vilken huvudsakligen baseras på de 1890 st halvöringar från Johan III:s tid som ingår i Solbergaskatten. Skatten ger en unik inblick i variantrikedomen av de olika förekommande stamparna som användes vid myntpräglingen. Man kan anta att ett så stort antal mynt väl avspeglar förekomsten av olika varianter för åren mellan inflations åren 1573 och 1590. Antalet mynt i Solbergaskatten av de olika omskrifterna presenteras efter varje omskrift i förteckningen.

Myntets sällsyntsgrad eller raritet framgår av följande:

XV - extra/extremt vanlig
V -
vanlig
F -
förekommer, men ej vanlig
S - sällsynt
R -
rar dvs. mycket sällsynt

XR - extremt sällsynt, känt i enstaka exemplar

Förteckningen nedan är skapad av Andreas Johansson, baserad på Astley Levins beskrifning av Johan III:s mynt.

Jannesmyntsida har bidraget med en mängd nya varianter på myntens omskrifter samt med inspiration till att studera halvöringarna. Lennart Castenhag och Anatoly Skripunovs mycket välgjorda förteckning över Gustav II Adolfs runda kopparmynt (se sonesgården och kopparmynt.com) är ett föredöme till förteckningen.


TYP III

TYP IV

     1592      Förteckning för året är under utveckling.


                                         Sidans historik

2019-07-132019-06-30
                          


                       


                       

         

2017-08-27

Uppdaterat förteckningen. Upptäckt ett exemplar av Levin 539 (1577) med krona 3 på åtsidan istället för krona 2. Levin 539 delas numera upp i 539a och 539b (nya varianten).

Beskrivit och inhandlat ett spektakulärt exemplar av 1578, med stavningen MONETEA, benämnd 552½. Exemplaret härhör från Sten Törngrens samling. Det är det första exemplaret med denna stavning och den torde vara XR. Endast en annan variant är känd med felstavning av MONETA, nämligen 550½ (MOETA), vilken också saknas i Levins beskrivning.

Ny Levin variant för 1581 beskriven (och inköpt), med JOHANNS och SVEC/SVEC, benämnd 562⅟4. Ex. Sten Törngren.

Ny undervariant Levin 584a (år 1582) funnen, med krona 9 på frånsidan. Undervarianterna 584a och 584b sedan tidigare, har förskjutets ett steg och benämns nu 584b och 584c för att göra plats åt det nya myntet. Detta är endast det andra exemplaret av alla mynt från årgången 1582 som har denna (tidiga) krontyp, denna gången på en stamp med SVECI så det rör sig om två olika stampar.

En sjätte variant har upptäckts på 1588 års halvöre, med SVECIERX. Varianten benämns här 531½. Även detta ex. härhör från Sten Törngrens samling.

Gjort en mindre översikt/justering av den bedömda rariteten hos ett antal varianter efter att ha studerat en allt störe mängd halvöringar.

Uppdaterat förteckningen för 1576 med referens bild och kronor/vase för Levin 545.

Uppdaterat förteckningen för 1577 med ny undervariant 541e, som har en ny kombination av kronorna 2 och 8 med vase B1.

Uppdaterat förteckningen för 1578 med nytillkommen undervariant för Levin 550, med ny kombination av vase och kronor, benämnd 550b. Varianter 550b-550g har förskjutits ett steg i numreringen och kallas nu 550c- 550h.

Uppdaterat förteckningen för 1579 med nytillkommen undervariant för Levin 554, med ny kombination av vase och kronor benämnd 554b. Variant 554b och 554c benämns numera 554c, 554d respektive.

Uppdaterat förteckningen för 1581 med nytillkommen undervariant för Levin 564, med dubbelpunsat D i D:G benämnd 564c.

Uppdaterat förteckningen för 1584 med nytillkommen undervariant för Levin 599, med D・G benämnd 599b. Variant som tidigare benämndes 599b, är numera 599c.  Detta är en av de få varianter av halvöringar efter 1577 som har punkt istället för kolon mellan D G. Lagt till referens bild till Levin 602.

Uppdaterat förteckningen för 1585 med nytillkommen variant Levin 6081/4. Det första exemplaret som har beskrivits med krona 5 med kors! Krontypen benämnd 5a.

Uppdaterat förteckningen för 1586 med två nytillkomna  undervarianter. Levin 612 är numera uppdelad i 612a och 612b där Levin 612a är den nyupptäckta undervarianten vilken har åtsidekrona 5 på frånsidan också! Detta är det första undervarianten och det första exemplaret som beskrivits med åtsidekrona 5 på frånsidan. Även Levin 614 är numera uppdelad i 614a och 614b där Levin 614a är den nyupptäckta undervarianten vilken har krona 6 på frånsidan.

Uppdaterat förteckningen för 1589 med nyupptäckt variant 6331/2 lik 633 men med punkter före och efter åtsidans omskrift. Lagt till referens bild också för Levin 633.

Uppdaterat förteckningen 1579, Levin 555b och c har bytt nummer med varandra, likaså Levin 555f och g. Bild på Levin 558 1580 har lagts till. Kompletterat bildreferenser åren 1575-1581.