Krontyper

1575-1592

Johan III:s halvöringar av typ III och IV har en krona ovanför vasakärven på åtsidan och en ovanför riksskölden på frånsidan, vilket även gäller fyrkarna. Dessa kronor har samma övergripande utseende på båda sidor och kallades för typ a av Levin. På jannesmyntsida gjordes en första, mer ingående beskrivning av krontyperna, där sex olika krontyper identifierats på varje sida. Utöver dessa har jag identifierat två nya kronor på frånsidan (se krona 11 och 12). Ny numrering av frånsidans kronor har införts.

Det som huvudsakligen skiljer kronorna åt är kronprynaden som sitter i mitten av kronan. Utöver detta kan formen på kronans övre båge vara rundad eller nästan platt. Kronorna före 1577 har kors, medan senare kronor normalt sätt saknar detta. Dessa ovanliga kronor med kors betecknas med a efter typen. Kronornas infästning skiljer sig åt mellan frånsidan och åtsidan. Frånsidans kronor är infästa med små tappar mot riksskölden, medan åtsidans kronor har en ringformad infästning mot vasen.

Det förekommer dessutom att kronor som normalt sätt varit avsedda för frånsidan använts på åtsidan (se krona 8, 9 och 10). Detta har skett i begränsad omfattning, möjligen på grund av att man blandat ihop kronorna av misstag.

Krona 6 förekommer först på frånsidan, men används från 1590 också som åtsidekrona. Krona 2 och 3 har samma kronprynad och borde kanske kallas 2a och 2b, men får behålla sina nummer. I tabellen under kronorna anges de årtal som kronorna förekommer och om kronorna även använts på andra sidan anges detta inom parantes.

Åtsidans kronor

Frånsidans kronor